Vyberte stránku

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Základní pojmy

Pořadatel: Pořadatelem soutěže je společnost Global Financial Solution s.r.o. Se sídlem: K rotundě 82/8, 128 00 Praha 2- Vyšehrad, IČ 04884302 (dále jen „Pořadatel“).

Soutěž o cestovní pojištění pro celou rodinu na příští dovolenou

Výhry jsou:

  1. Místo – 3. místo

Cestovní pojištění pro celou rodinu na příští dovolenou.

Doba platnosti: Soutěž probíhá v době od 13. 8. 2018 – do 3. 9. 2018 včetně na Facebookových stránkách Pořadatele.

Facebookové stránky je stránka GFS Group:

Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v soutěži tím, že se v době platnosti stane fanouškem GFS Group a pošle fotku, jak vypadá jeho léto a do komentáře k fotce napíše, jakou službu od GFS Group by si chtěl vyzkoušet.
Výherce:

1.kolo – Bude vybráno 15 soutěžících, kteří postnou nejvtipnější nebo nejbizarnější fotku. 2.kolo – Budou vylosování 3 výherci, kteří získají cestovní pojištění pro rodinu na příští dovolenou zdarma

Výhra: Cestovní pojištění pro celou rodinu na příští dovolenou.

Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže.

Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na facebookovém profilu Účastníka.

Všeobecná ustanovení

Účastník nemůže vyhrát opakovaně.

Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou zprávou na svém facebookovém profilu, a to do 14. dne od skončení soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít  v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.

Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické zprávy na facebookový profilu Výherce.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu  s příslušnými právními předpisy.

Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Účastí v soutěži dává každý Účastník:

  1. a) dává Pořadateli v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;
  2. b) dává Pořadateli, jako správci a zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži i a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
  3. c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním Výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách gfsgroup.cz v sekci blog. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na facebookové stránce GFS group, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.

Tato Pravidla, soutěže a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 

V Praze dne: 12. 8. 2018