Vyberte stránku

Základní pojmy

Pořadatel: Pořadatelem soutěže je společnost Global Financial Solution s.r.o., se sídlem K rotundě 82/8, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad, IČ 04884302 (dále jen „Pořadatel“).

Soutěž o 3 ceny

Výhry jsou:

1.výhra – Televizor SMART LED „32“

2.výhra – Mobilní telefon Honor 8X

3.výhra – Bluetooth reproduktor JBL Flip 3

Doba platnosti: Soutěž probíhá v době od 1. 8. 2019 – do 30. 9. 2019 včetně, na Facebookových stránkách Pořadatele.

Facebooková stránka je GFS Group https://www.facebook.com/gfsglobal/?ref=bookmarks

Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v soutěži tím, že se v době platnosti stane fanouškem GFS Group, dá lajk soutěžnímu postu, napíše pod tento post „soutěžím“ a bude ho sdílet na svém profilu a pošle nám do zprávy na Facebooku fotku a svůj příběh z dovolené na téma „cestovní pojištění“.

Výherce:

Je ten, kdo splní výše sepsané podmínky a bude vylosován v jednom ze tří losování, které proběhnou 19. 8. 2019, 9. 9. 2019 a 30. 9. 2019.

 

Účastník soutěže:

Je ten, kdo se splněním podmínek registruje do soutěže, která bude probíhat od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2019. Účastník splněním podmínek a zapojením se do soutěže dává souhlas pořadateli soutěže k tomu, aby pořadatel mohl pracovat a zveřejňovat fotografie a příběhy zaslané na Facebook pořadatele od účastníka soutěže po dobu jednoho roku.

Výhra: 1. výhra (losování 30. 9. 2019) – Televizor SMART LED „32“, 2. výhra (losování 9. 9. 2019) – Mobilní telefon Honor 8X, 3. výhra – Bluetooth reproduktor JBL Flip 3 (losování 19. 8. 2019).

Oznámení o výhře je informace zaslaná zprávou na Facebook účastníka do 14 dnů od losování.

Všeobecná ustanovení

Účastník bude o případném získání výhry informován elektronickou zprávou na svém Facebookovém profilu, a to do 14 dnů od losování.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu
a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít
v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.

Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické zprávy na facebookový profilu Výherce.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu
s příslušnými právními předpisy.

Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Účastí v soutěži dává každý Účastník:

a) dává Pořadateli v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy
a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

b) dává Pořadateli, jako správci a zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži i a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití
v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele,
a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu
k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti
v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže
a předáváním Výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního
a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách gfsgroup.cz v sekci blog. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na facebookové stránce GFS group, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.

Tato Pravidla, soutěže a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 

V Praze dne: 29. 7. 2019